Edificació

El nostre equip d’arquitectes i arquitectes tècnics posseeix capacitat i experiència per poder oferir solucions integrals d’edificació d’obra nova tant en habitatge, hosteleria com en obra pública, amb experiència contrastada. Intervenim en estudis de viabilitat, avantprojectes, projectes bàsics, projectes d’execució, direccions d’obra, direccions d’execució, assistència tècnica, control de qualitat, coordinacions de seguretat, control i seguiment econòmic i project management.

>

Rehabilitació

Una gran inversió sigui personal o professional requereix d’assessorament tècnic expert per evitar desviacions i imprevistos, el nostre equip d’arquitectes i arquitectes tècnics ens capacita per poder oferir solucions integrals de rehabilitació tant en edificacions completes com en reformes interiors d’habitatges i locals comercials.

>

Consultoria professional

Serveis de consultoria específica o general per a professionals de l’arquitectura i construcció. Des de l’assessorament en gestions de l’oficina tècnica al desenvolupament de projectes existents en qualsevol de les seves fases. Coordinació d’equips en desenvolupament d’obres d’envergadura, redacció de projectes d’execució, suport en l’elaboració de memòries tècniques, desenvolupament de plantejaments i solucions constructives concretes. Plecs d’amidaments de projectes.

Explore

Technical Due diligences

On of the most requested services upon our foreign clients. conceived for investors or newcomers. For those thinking of investing in Real Estate in Barcelona but want to make sure what is the real outcome of the investment, it’s costs, legal fees, construction and professional costs, licences,… Is everything built up to code? is there an urban planning affectation that can frustrate or brong unexpected costs on the refurbishment? Make sure that either your professional or private next investment is done with all the technical and legal aspects in mind and get a clear draft of what are possibilities of the plot/building/apartment you’re about to buy.

Explore

Informes, dictàmens, pericials.

Més de 40 anys d’experiència ens avalen en informes tècnics, pericials i dictàmens. El rigor aplicat en diversos àmbits i haver actuat des dels punts de vista de promotor, constructora o direcció durant la nostra carrera ens qualifica per poder valorar la patologia, lesions o afectacions que siguin objecte de reclamació per via amistosa o judicial.

>